آکادمی هوشمند پرسیا
نمایش تیم به صورت شبکه ای

تیم سبک یک

همس دوران

مربی یوگا

سومان مانوسی

مربی یوگا

مادون کیندون

مربی یوگا
نمایش تیم به صورت شبکه ای

تیم سبک دو

همس دوران

همس دوران

مربی یوگا
سومان مانوسی

سومان مانوسی

مربی یوگا
مادون کیندون

مادون کیندون

مربی یوگا
نمایش تیم به صورت شبکه ای

تیم سبک سه

همس دوران
مربی یوگا
سومان مانوسی
مربی یوگا
مادون کیندون
مربی یوگا
نمایش تیم به صورت شبکه ای

تیم سبک چهار

همس دوران
همس دوران
مربی یوگا

سومان مانوسی
سومان مانوسی
مربی یوگا

مادون کیندون
مادون کیندون
مربی یوگا